DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP HUYỆN 2020-2021

1. Trần Thị Trà                       giải            B

2. Nguyễn Xuân Lãm            giải            C

3. Phạm Hùng Quang           giải            C

qd khen thuong hoi thi tbdhtl va bai giang e-learning 2020-2021.signed.signed.pdf